Ένωση Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Ρεθύμνης
από το 1946